FB Twitter Akadálymentes Normál oldal
Természetesen fiatal, természetesen kereszténydemokrata

Családbarát munkacsoport

Munkacsoportunk több tagja is boldog és biztonságot nyújtó családi környezetben nőhetett fel. Sajnos tudjuk, hogy ez ma kiváltságot jelent. Ugyanakkor egy egészséges társadalom csak jól működő családokra építhet.

A Családbarát Munkacsoport feladatának tartja a családos élet sajátosságainak és örömeinek bemutatását saját generációnk számára. Hazánk jövője érdekében ki kell állnunk a családok mellett, ezért támogatjuk a kormány azon intézkedéseit, mely a családok megerősítését szolgálják.

Feladatunkként a velünk egykorúak számára beszélgetéséket szervezünk a gyermekvállalás kérdéséről, mert úgy érezzük egy kötelességünk is, hiszen hazánk lakossága vészesen csökken. Tudjuk, hogy a statisztikák szerint 20 magyar fiatal átlagosan 23 gyermeket szeretne, de ebből csak 13 születik meg.

Munkacsoportunk célja, hogy a fiatalok körében vonzóvá tegyük a családközpontú gondolkodásmódot pozitív példákkal és a kormány családtámogató programjainak minél szélesebb körű megismertetését.

Drogprevenciós munkacsoport

A mi korosztályunkban sajnos már általános, hogy van olyan középiskolai osztálytársunk vagy egyetemi csoporttársunk aki kipróbálta vagy rendszeresen használ kábítószereket. Ezért munkacsoportunk kiemelten fontosnak tartja, hogy minden lehetséges eszközzel fellépjen a kábítószerek rohamos terjedése ellen, mivel ezeknek az első számú célpontjai és áldozatai is mi, fiatalok vagyunk. A megelőzés jegyében olyan programokat és előadásokat szervezünk, amelyek szakszerű tájékoztatást adnak a drogok veszélyeiről és a segítségnyújtás lehetőségeiről is. Mindezek mellett a hazai drogpolitika alakításában is aktívan részt kívánunk venni és ezáltal érvényesíteni a kereszténydemokrata értékeket. Hirdetve az egészségesebb testi, lelki élet politikáját.

Egyházügyi munkacsoport

Egyházügyi Munkacsoportunk fő célja a történelmi egyházainkkal való együttműködés és az egyház társadalmi tanításának megismertetése a korunkbeli fiatalokkal. Ennek keretében az egyházi vezetőkkel elmélkedéseket, közös programokat szervezünk. Itt szót ejtünk a mi generációnkat érintő legfontosabb kérdésekről és az egyházak ezen témákhoz fűződő álláspontjáról. Emellett részt veszünk az egyházaink által kezdeményezett akciókban, legyen szó adománygyűjtésről vagy betegek és öregek megsegítéséről.

Örömmel tölt el bennünket, hogy a kormányzat számára kiemelten fontos az egyházakkal való aktív párbeszéd tovább az, hogy a két fél természetes szövetségesként tekint egymásra abban a küldetésben, melynek célja egy boldog, kiegyensúlyozott társadalom megteremtése.

Mi az egyházügyi munkacsoport tagjai – együttműködve más keresztény szervezetekkel – kiállunk azokért az értékekért amiben hiszünk. Tesszük ezt, mert most a 21. század hajnalán, 200 millió keresztény nem gyakorolhatja szabadon a hitét. Napjainkban az iszlamista és kommunista rezsimekben fegyverrel és börtönnel, míg Nyugaton a politikai korrektség szorítja háttértbe a vallást. Feladatunk az embereket tájékoztatni minderről, ezért hoztuk létre a www.prochristie.hu honlapot is.

Emlékezetpolitikai munkacsoport

Az Emlékezetpolitikai Munkacsoport fő célja a nemzeti emlékezet megismertetése a fiatal generációval, hogy ezáltal minél szélesebb körhöz eljussanak a köztudatban ma még kevésbé ismert és fel nem dolgozott történelmi események. A Munkacsoport tagjai elkötelezettek, hogy tevékenységükkel hozzájáruljanak történelmünk hősei, és a totalitárius rendszerek áldozatai emléke előtti tisztelgéshez, emlékezetük méltó megőrzéséhez, valamint a 20. század egyéni és kollektív traumáinak bemutatásához.

Gazdasági munkacsoport

A mi korosztályunk nap int nap találkozik a gazdasági válság negatív hatásaival. Az egyetemen végző kortársaink korszerű tudással sem tudnak könnyen elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Látjuk, hogy a kormány intézkedéseivel egy hosszútávon fenntartható államot kíván felépíteni, amely kiszámítható és régiós összehasonlításban is versenyképes üzleti környezetet biztosít. Emellett pedig a gazdaságösztönzésre is nagy hangsúlyt fektet az Új Széchenyi Tervvel.

Az IKSZ Gazdasági Munkacsoportjának alapvető célja, hogy szakmai ötleteivel és minőségi műhelymunkájával hozzájáruljon ehhez a folyamathoz. Büszkék vagyunk arra, hogy ma Magyarországon – többek között az IKSZ közreműködésével – a családok a gyermekeik utáni adókedvezményben részesülnek. Ezért kereszténydemokrataként fontosnak tartjuk, hogy a gazdaságpolitika emberközpontú maradjon. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a tervezett gazdasági döntések társadalmi hatásainak vizsgálatát.

Jogi munkacsoport

A Jogi Munkacsoport kiemelt céljának tartja, hogy a fiatalokat érintő problémákat jogi keretek között megfogalmazza és megpróbálja megtalálni rá a megfelelő megoldást. Napjainkban a fiatalok életét érintő döntések az oktatást, az ifjúságot és a biztonság szórakozást érintő jogalkotás körében merülnek fel. Mivel munkacsoportunk legtöbb tagja frissen végzett jogász vagy joghallgató, ezért a személyes érintettség és tapasztalat alapján segítünk az IKSZ egyes feladataiban, melyhez jogi szaktudás szükséges.

Ennek egyik eredménye, hogy munkacsoportunk áttanulmányozta Magyarország új Alaptörvényét és egy közleményben üdvözöltük annak hatálybalépését. Tettük ezt azért, mert úgy gondoljuk az Országgyűlés európai színvonalú jogszabályt fogadott el, melyben szerepel a számunkra fontos utalás hazánk keresztény gyökereire is.

Ezen kívül fontos feladatunknak tartjuk a múlt terhes örökségével való leszámolást. Tagjaink az ország számos településén találkoztak egykori kommunista vezetőkről elnevezett utcanevekkel. Mi nem akarunk olyan országban élni, ahol van még Lenin vagy éppen Kun Béla utca, ezért más munkacsoportokkal együttműködve létrehoztuk a zsakutca.iksz.net honlapot, ahol gyűjtjük a hazai települések kommunista utcanév tábláit és egyben kérjük az önkormányzatokat, változtassák azok neveit.

Karitatív munkacsoport

Szinte minden nap szembesülhetünk azzal, hogy társadalmunk egyes tagjai nehéz helyzetbe kerülnek. Egy természeti katasztrófa órák alatt átírja eddigi életüket. Mások pedig hosszú évek óta élnek szegénységben, melyből saját erejükből nem tudnak kitörni.

A Karitatív Munkacsoport tagjai ezért úgy érzik, felelősséggel tartozunk azon embertársaink iránt, akik folyamatosan veszítik el társadalmi kötelékeiket és érzik úgy, hogy egyedül maradtak. Legfőbb célkitűzésünk, hogy lelki, anyagi vagy egyéb segítséget nyújtsunk hátrányos társadalmi helyzetű csoportoknak, támogatást adva így az elesetteknek, betegeknek, nehéz sorsúaknak. Helyi- és országos jótékonysági kezdeményezésekben veszünk részt, másfelől saját akciókat, gyűjtéseket is szervezünk. A szolgálat mentén fontosnak tartjuk, hogy a kereszténydemokrácia elvei mentén, rendszeresen állást foglaljunk az aktuális szociálpolitikai kérdésekben, majd a problémák feltárása után konkrét megoldási lehetőségeket is nyújtsunk.

Környezet és energia munkacsoport

A természet és a környezetvédelem nem magánügy, hanem az egyik legfontosabb közügy. Isten teremtett világának ránk bízott természeti és környezeti értékeivel való fenntartható gazdálkodása, a következő nemzedéknek a tőlünk telhető legjobb – környezeti – állapotában való továbbadása, az a feladat és kötelesség, amelyért munkacsoportunk nem csak szavakban, hanem tettekben is közreműködni kíván.

Legfontosabb elveink közé tartozik a teremtésvédelem, így a keresztyén értékrend alapú környezetvédelem, történelmi egyházakkal való közös projektötletek, kezdeményezések felkarolása.

Munkacsoportunk tagjai személyes és közeli tapasztalatot szerezhetnek saját szervezésű, rendszeres Ex!cursion tanulmányútjaink keretén belül, ahol főleg a már megvalósult környezeti és energetikai fejlesztéseket tekintjük meg. Célunk, hogy a saját generációnkban is egyre inkább erősítsük a környezettudatos személetet és közösen álljunk ki a környezeti közjó fontosságáért!

Kultúrális munkacsoport

A munkacsoport tagjaiként tudjuk, hogy a magyar kulturális élet sokszínűsége számtalan lehetőséget ad arra, hogy értékes közösségi alkalmakat teremtsünk saját magunk generációnknak, melyek később szép emlékként élnek bennünk. A kultúra mentén való találkozásaink segíthetnek abban, hogy tartalommal töltsük meg egyre személytelenebb világunkat. Ennek érdekében rendszeresen szervezünk színház-, kiállítás-, mozi- és koncertlátogatásokat, a klasszikusokon túl a fiatal alkotók bevonásával a kortárs művészet területén is. Szeretnénk, hogy ennek te is részese légy.

A kultúra jelentősen túlmutat a művészetekkel való kapcsolaton, így találkozásaink egyben felelősségvállalások az általános műveltségi szint és a közoktatás minőségének emelkedéséért. Az oktatás és kultúra szereplői között szoros együttműködés és egyeztetés a jövőben is elengedhetetlen eszköz. Célunk, hogy az IKSZ szellemiségét követve, a keresztény-nemzeti jelleg hangsúlyozásával, megteremtsük a nemzeti kulturális minimumot és érzékelhetővé váljon a kultúra az élet minden területére kiható jelentősége.

Külügyi munkacsoport

A Külügyi Munkacsoport és az IKSZ alapértékei között található a határon túli magyarság támogatása, a keresztény Európa építése és védelmezése, az európai együttműködés pártolása, valamint a világ legszegényebb országainak lakóival való szolidaritás. Feladatunk, a 21. századi, magyar kereszténydemokrácia bemutatása Európa szerte. Kötelességünk felszólalni, ha bárhol a világon sértik az emberi méltóságot és az emberség egyetemes értékeit.

Munkacsoportunkban olyan fiatalok dolgoznak, akik érdeklődnek a sokszínű, de egységes Európa iránt, akik elkötelezettek az európai integráció mellett és akik egyetértenek velünk, hogy Magyarország helye 1000 éves keresztény múltjával megkérdőjelezhetetlen Európában.

Külügyi tevékenységünk során igyekszünk aktívan részt venni szakmai rendezvényeken és képzéseken. Országreferensi rendszerünkön keresztül, a munkacsoport minden tagjának lehetősége nyílik a külföldi kapcsolattartásra és az aktív részvételre a kereszténydemokrata külpolitikában. Céljaink közé tartozik az állandó YEPP tagság megszerzése után a szervezet beágyazása Európa néppárti vérkeringésébe, illetve az IKSZ új külügyi programjának népszerűsítése és megismertetése.

Média és online munkacsoport

Az IKSZ Média és Online Munkacsoportja a szervezet egyik legfontosabb tevékenységét, a belső és külső kommunikációt hivatott megvalósítani. Saját szokásaink alapján egyre több hírforrást használunk napi rendszerességgel. Tudjuk, hogy az online média befolyása a szélessávú internet elterjedésének köszönhetően egyre inkább emelkedik, így célunk, hogy éljünk ezzel a modern lehetőséggel és a leggyorsabb kommunikációs csatornákon érjük el egymást. Elsősorban az IKSZ által szervezett eseményekről és programokról készítünk hiteles és érdekes tudósításokat írott és elektronikus formában, melyet online is igyekszünk elérhetővé tenni. Az IKSZ tagjai pedig segítségünkkel értesülhetnek a szervezet legfrisebb történéseiről.

Tevékenységünkön keresztül lehetelőséget teremtünk arra, hogy a fiatalabb generáció, a jövő nemzedéke a személyes tapasztalást megelőzve elérhető írásos és képi információkat kapjon arról, hogy milyen egy fiatalos, de egyben kereszténydemokrata értékeket megőrző és értékteremtő társaság élete és tevékenysége. Kreatív tartalmaink elérésén keresztül az ifjúságot arra szeretnénk ösztönözni, hogy ők is legyenek részesei ezen eseményeknek.

Nemzetpolitikai munkacsoport

Munkacsoportunk örömmel fogadta, amikor a Magyar Országgyűlés elfogadta a Nemzeti Összetartozás törvényét és lehetővé tettea határon túli magyaroknak az egyszerűsített honosítást. Szervezetünkből többen is tanúi lehettünk az első kolozsvári eskütételnek.
Alapszervezeteink jóvoltából több száz magyar nyelvű könyvet juttattunk el a dévai Szent Ferenc Alapítványnak.

Aktív tagjai vagyunk a Magyar Ifjúsági Konferenciának és nagy hangsúlyt fektetünk az elszakított területeken élő magyar fiatalokat tömörítő ifjúsági szervezetekkel való kapcsolat kiépítésére és ápolására. Ennek keretében együttműködési megállapodást kötöttünk több szervezettel és közel 20 közös programot tartottunk felvidéki, erdélyi és vajdasági társszervezeteinkkel. Tagjaink rendszeresen látogatják egymás rendezvényeit és programjait.

Célunk, hogy olyan párbeszédre alapult kapcsolat jöjjön létre a szervezetek között, amit érdemi munkával kiegészítve a magyar megmaradás és gyarapodás ügyének szolgálatába lehet állítani.

Oktatási munkacsoport

Az Oktatási Munkacsoport az emberi élet meghatározó lépcsőjének tekinti az oktatást, melynek szellemisége hosszú évtizedekre meghatározza a társadalmi kohézió megvalósulását, az esélyegyenlőség biztosítását ugyanúgy, ahogy hazánk világban betöltött helyét is.

Munkacsoportunk ezért tartotta szükségesnek és támogatandónak a szakképzés, a köznevelés valamint a felsőoktatási rendszer átalakítását, mert véleményünk szerint csak az egyéni felelősségvállalásra és a minőségre alapuló oktatás rendszer teheti sikeressé nemzedékünket.

Kezdeményeztük és igen fontosnak tartjuk a felsőoktatásban részt vevő hallgatók közéleti nyitottságának erősítését, ezért támogatjuk az egyetemeken szervezett minőségi, vitakultúrát fejlesztő politikai ifjúsági szervezetek közötti kerekasztal beszélgetéseket.

Úgy gondoljuk, hogy az oktatás csak akkor töltheti be hivatását, ha mindez a családi életre való nevelésen és a hazaszeretet erősítésén alapszik.

Önkormányzati munkacsoport

Országos ifjúságpolitikai szervezetként fontosnak tartjuk, hogy a helyben felmerülő, valóban önkormányzati jellegű és az ott élőkre hatással lévő kérdésekben azok hozzanak döntéseket, akik a leginkább érintettek. Éppen ezért a lokálpatriotizmust szem előtt tartva célunk az önkormányzati, helyi közigazgatási működés, valamint ezek országos politikával való kapcsolatának megismertetése azokkal a fiatalokkal, akik úgy vélik, szívesen vállalnak szerepet saját lakókörnyezetük életének javításában.

A munkacsoport lehetőséget nyújt a már önkormányzati tapasztalattal rendelkezők személyes találkozására, a tapasztalatok megvitatására, a kormányzati munka során végrehajtott változások megismerésére a konzervatív politikai stratégiák és gondolkodásmód elsajátítására olyan polgármesterektől, országgyűlési képviselőktől vagy a kormányzati szektorban dolgozóktól, akik évekre visszanyúló tapasztalatokkal rendelkeznek e témában.

Sport munkacsoport

Mozgásszegény életmód, civilizációs betegségek, kevés folyadékbevitel, fáradéknyoság...Ismerős?( Reméljük nem!) A Sport Munkacsoport fő feladata, hogy a kereszténydemokrata fiatalok sportolási lehetőségeit elősegítsük, teret biztosítsunk a közös sportnak és együttlétnek, mely során testben és lélekben is fejlődünk. Egy évben közel 500 embert mozgatunk meg az általunk szervezett sportolásokkal. Mi azon dolgozunk, hogy megadjuk mindenki számára a közös sportolás örömét. Megtalálhatóak vagyunk a Facebook-on is: IKSZ Sport. Mi biztosítjuk a lehetőséget! A többi rajtad múlik!

Vidékért munkacsoport

A Vidékért Munkacsoport tagjai közül többen is több szállal kötődünk a vidékhez, hiszen ott születtünk, ott tanultunk és most is vidéken élünk. Tudjuk, hogy a magyar lakosság több mint fele vidéken él és Magyarország természeti adottságaiból fekadóan alapvetően agrár jellegű ország, ezért is fontos a vidéki emberek és a vidéken élő fiatalok képviselete.

Munkacsoportunk főleg a magyar vidék ügyével, a mezőgazdasági termelésből élő emberekkel foglakozik, ezen belül pedig kiemelten kezeli a fiatal gazdák életpályáját, akik megélhetési forrásként az agráriumban való elhelyezkedést választják. A vidék problémái azonban nem csak az ott élő honfitársaink gondja, hanem megérzi a társadalom minden tagja. A munkacsoport másik fő területe a magyar vidék arculatának megőrzésér és fejlesztésére irányuló javaslatok, támogató programok kidolgozása. A fiatal generáció aktív részvételével sikeresebb és növekedő pályára állított vidék megteremtésében támogatjuk a kormányt, melynek keretében egy élhetőbb jövő alapjait is letehetjük.